Violència masclista

La violència masclista és aquella que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s’exerceix sobre aquestes pel fet mateix de ser dones.
Es tracta d’una violència cap a les dones caracteritzada per la seva prevalença, la gravetat de les conseqüències i que implica una greu vulneració dels drets humans.
La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, estableix que la violència masclista inclou:

  • La violència física.
  • La violència psicològica.
  • Violència econòmica.
  • La violència sexual, els abusos sexuals i les agressions sexuals. Incloent el tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual o qualsevol acte que impedeix a les dones exercir lliurement la sexualitat.
  • La violència simbòlica.
  • El feminicidi.
  • La mutilació genital femenina.

Situació laboral

La igualtat en l'accés a l’ocupació de dones i homes ha de ser un objectiu prioritari de la nostra societat. Amb aquesta finalitat, s’han de dur a terme polítiques de foment de l’ocupació i de l’activitat empresarial que impulsin la presència de dones i homes en el mercat laboral amb una ocupació de qualitat i que asseguri una vertadera conciliació de la vida laboral, la familiar i la personal.

Imatge pública de les dones

Visibilitzar la transmissió de valors orientats cap a la igualat, amb una imatge plural i no estereotipada de dones i homes, és un compromís necessari per avançar cap a una societat més justa i igualitària. És necessari incidir en un ús no sexista del llenguatge, evitar reproduir biaixos de gènere i missatges androcèntrics que invisibilitzin el paper de la dona.

Participació política

L'accés de les dones als espais de decisió política, així com als espais transformadors que genera la societat civil organitzada, ha de servir per revertir la distribució desigual de poders que ha atorgat privilegis als homes envers les dones.

Participació sociocommunitària

L'accés de les dones als espais d’interrelació social i a la plena ciutadania, passa per conquerir aquells drets i espais que els hi han estat negats al llarg de la història. L’empoderament de les dones, les lluites i conquestes socials, el benestar social, així com la coresponsabilitat en les unitats familiars,son objectius que han de permetre que aquestes gaudeixin amb plenitud de tots els drets socials i cívics.

Educació

La consecució d’un model educatiu basat en el desenvolupament integral de la persona al marge dels estereotips i els rols segons el sexe, l’orientació i la identitat sexuals, el rebuig de qualsevol forma de discriminació, el tractament de la diversitat afectiva i sexual, i la garantia d’una orientació acadèmica i

Salut

Les administracions públiques de les Illes Balears han de promoure l’aplicació de la transversalització de gènere a les polítiques de salut i han d’impulsar polítiques específiques de salut de les dones. En el context d’una societat patriarcal, les dones han tingut un accés diferenciat als seus drets entorn a la salut, és precís incidir en els problemes de salut amb més incidència per les dones, incloent programes de prevenció i amb una atenció especial als col·lectius més vulnerables.

Participació econòmica

L'accés de les dones al mercat laboral, la inclusió del potencial que aquestes generen i la superació de les barreres estructurals presents en la nostra societat que encara persisteixen, han de servir per garantir un treball de qualitat i integrador, que asseguri el benestar de tota la població de la Comunitat Autònoma.