Educació

La consecució d’un model educatiu basat en el desenvolupament integral de la persona al marge dels estereotips i els rols segons el sexe, l’orientació i la identitat sexuals, el rebuig de qualsevol forma de discriminació, el tractament de la diversitat afectiva i sexual, i la garantia d’una orientació acadèmica i professional no esbiaixada pel gènere, han de servir per potenciar la igualtat real de dones i homes en totes les etapes del procés maduratiu.

Incorporar la coeducació en tots els nivells del sistema educatiu afavoreix el desenvolupament de les persones i evita tota forma de discriminació.