Salut

Les administracions públiques de les Illes Balears han de promoure l’aplicació de la transversalització de gènere a les polítiques de salut i han d’impulsar polítiques específiques de salut de les dones. En el context d’una societat patriarcal, les dones han tingut un accés diferenciat als seus drets entorn de la salut, per la qual cosa és necessari abordar els problemes de salut amb més incidència per a les dones, incloent-hi programes de prevenció i prestant una atenció especial als col·lectius més vulnerables.