Naturalesa i adscripció

L’Observatori, adscrit a l’Institut Balear de la Dona, és l’òrgan col·legiat assessor i consultiu del Govern de les Illes Balears garant del compliment de la llei reguladora de la igualtat de dones i homes quant al treball en matèria de dades i estadístiques i la recerca sobre les desigualtats entre dones i homes.

Finalitat

L’Observatori té com a finalitat cercar, analitzar i difondre informació periòdica i sistemàtica sobre l’evolució dels indicadors, desglossats per illes, relatius a la igualtat entre ambdós sexes, que serveixin per millorar la presa de decisions, la planificació i l’avaluació de les polítiques públiques des de la perspectiva de gènere.

Les àrees d’intervenció de l’Observatori són la violència masclista, la imatge pública de les dones, la promoció social de les dones, els seus processos d’accés i de participació social, els àmbits d’exclusió social d’aquestes, la seva situació laboral, els àmbits educatius, la sexualitat i la salut de les dones.

Funcions

L’Observatori té les funcions següents:

 1. Proposar un sistema d’indicadors per prendre coneixement de manera actualitzada de l’evolució de les desigualtats entre homes i dones i la violència masclista, i per fer-ne el seguiment i l’avaluació.
 2. Analitzar l’evolució i els motius de la persistència de les desigualtats entre sexes i sexualitats i la violència masclista, i identificar els obstacles per a la igualtat efectiva entre dones i homes.
 3. Promoure l’elaboració d’estudis, informes tècnics i avaluacions comparables, i recopilar i donar a conèixer informes elaborats per les universitats, institucions, organitzacions, corporacions i entitats de la societat civil.
 4. Fer el seguiment de la imatge i dels estereotips de les dones i de la banalització de la violència masclista en els mitjans de comunicació, Internet i les xarxes socials, en col·laboració amb els organismes competents en la matèria.
 5. Analitzar la informació sobre les desigualtats entre dones i homes tant en l’àmbit autonòmic i nacional com en l’europeu o l’internacional.
 6. Proposar l’elaboració i divulgació de publicacions monogràfiques o periòdiques i guies de bones pràctiques sobre matèries que són objecte de les activitats de l’Observatori.
 7. Promoure la transferència del coneixement i el diàleg amb altres observatoris, institucions o organismes competents en la matèria en l’àmbit local i internacional, i incentivar trobades presencials o espais de relació digitals entre professionals i persones expertes en matèria d’igualtat de dones i homes i violència masclista. En tot cas, s’ha de promoure un treball no només transversal, sinó també interdisciplinari.
 8. Proposar al Govern les actuacions que consideri pertinents per corregir situacions de desigualtat de gènere o de violència masclista a les Illes Balears.
 9. Analitzar l’impacte de les polítiques de les administracions públiques de les Illes Balears sobre la igualtat de gènere i trametre les conclusions d’aquesta anàlisi al Govern perquè es tenguin en compte en els processos de transparència i rendició de comptes.

Composició del Ple de l'Observatori

a) La presidenta, que ha de ser la directora de l’Institut Balear de la Dona.

b) La vicepresidenta o vicepresident, que ha de ser la directora o director general de Coordinació.

c) Els vocals i les vocals:

1. En representació de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

 • El director o directora general de Comunicació
 • El director o directora general de Planificació i Serveis Socials
 • El director o directora general d’Innovació i Comunitat Educativa
 • El director o directora general de Salut Pública i Participació
 • El director o directora general de Desenvolupament Tecnològic
 • El director o directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral
 • El director o directora general de Participació i Memòria Democràtica
 • El director o directora general d’Esports i Joventut

2. En representació de les entitats que formen part del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma:

 • El director o directora de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears

3. Una persona en representació de cadascuna de les institucions i administracions que s’indiquen a continuació:

 • Consell Insular de Mallorca
 • Consell Insular de Menorca
 • Consell Insular d’Eivissa
 • Consell Insular de Formentera
 • Ajuntament de Palma

4. Una persona en representació de les institucions i entitats següents:

 • Universitat de les Illes Balears
 • Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears

5. Una persona en representació de cadascun dels col·legis professionals següents:

 • Col·legi Oficial d’Advocats de les Illes Balears
 • Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de les Illes Balears
 • Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
 • Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears
 • Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Balears
 • Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials
 • Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears
 • Col·legi Oficial de Publicitaris i Relacions Públiques de les Illes Balears

6. Una persona en representació de cadascuna de les dues organitzacions empresarials més representatives.

7. Una persona en representació de cadascuna de les dues organitzacions sindicals més representatives.

8. Tres persones en representació del Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears.

9. Una persona en representació del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears.

Comissions de treball de l'Observatori

Les comissions de treball són les unitats internes de l’Observatori que es poden crear al seu si, amb caràcter permanent o per a qüestions puntuals.

De manera general, les comissions de treball són creades pel Ple, que n’estableix la denominació, la composició, els objectius que li encomana, els terminis per assolir-los i les directrius d’actuació.

Sempre que sigui possible, les comissions de treball han de tenir present el criteri d’insularitat per afavorir la participació de totes les illes i han de respectar el principi de paritat entre gèneres.

Les consultes, les conclusions i les propostes que formalitzin les comissions de treball s’han d’elevar a la consideració del Ple de l’Observatori, amb independència del fet que la presidència pugui establir un altre sistema per informar-ne cada membre de l’òrgan col·legiat en el període entre plens.

La presidència de les comissions correspon sempre a la presidenta de l’Observatori, que pot delegar-la en la vicepresidenta, o en algun vocal o alguna vocal de l’òrgan col·legiat.